STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Helder beleidskeuzes maken met een stappenplan BHV

Een goed functionerende bedrijfshulpverlening is altijd gebaseerd op een helder veiligheidsbeleid. Om dit te realiseren, kun je het best een planmatige opbouw volgen. Hieronder vind je zes onmisbare hoofdlijnen.

  1. Bepaal de doelstellingen en randvoorwaarden. Die zijn nodig om ervoor te zorgen dat degenen die met het BHV-beleid aan de slag gaan (meestal het hoofd BHV en/of de Arbocoördinator) een duidelijke opdracht hebben. Zij moeten weten wat wel bij die opdracht hoort en wat niet. Die opdracht stelt de Raad van Bestuur vast, samen met de OR Begin met wat willen we qua veiligheid bereiken binnen de instelling (integraal) en welke bijdrage levert BHV aan die doelstelling.
  2. Inventariseer risico’s en stel prioriteiten. Bepaal welke risico’s binnen je organisatie aan de orde zijn: welke noodsituaties kunnen er ontstaan? Heb je de lijst compleet, bepaal dan je prioriteiten: welk risico is het ernstigst en welk het minst ernstig? Een handig hulpmiddel is de risico-inventarisatie-matrix. Met betrekking tot brand kan de methodiek van ‘De Zorg Brandveilig: maken van risico-profielen cliënt of patiënt’ zeer behulpzaam zijn
  3. Zoek naar passende oplossingen. Bekijk welke maatregelen je kunt treffen om de geconstateerde risico’s aan te pakken en hoe je dit het best kunt organiseren. Laat je in eerste instantie niet leiden door regels, maar werk risico-gericht. Maatregelen waarmee de risico’s worden ingeperkt zijn in de meeste gevallen effectiever en maken dat de BHV-organisatie eenvoudiger kan. Zie hiervoor de Handreiking integrale brandveiligheid en de talrijke praktijkvoorbeelden in Goede BHV praktijken Welke maatregelen werken het best, wie kan ze uitvoeren, welke investeringen vergt dat?
  4. Maak een plan. Werk de gemaakte keuzes uit tot een bedrijfsnoodplan. Hierin geef je aan volgens welke uitgangspunten jouw organisatie de risico’s wil gaan beheersen en bij wie jullie hierbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdelen.
  5. Werk het plan nader uit. In een bedrijfsnoodplan staan de hoofdlijnen, de nadere uitwerking daarvan om tot doelmatige beheersing te komen moet dan nog gebeuren. Onderdelen die je in ieder geval nader uit moet werken zijn:
  6. Zorg voor implementatie en instandhouding. Zet alle maatregelen in werking, evalueer ze en stel ze bij waar dat nodig is. Bewaak de veranderingen in de organisatie.