STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Aanknopingspunten en tips voor een goede BHV-bezetting

In de gehandicaptenzorg kan het een hele uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat de BHV-bezetting voldoende is. Je moet niet alleen op alle plaatsen voldoende BHV’ers hebben, maar ook op alle tijdstippen. Dat is allebei niet vanzelfsprekend. Onderstaande aanknopingspunten en tips helpen je op weg.

 • Neem je bedrijfsnoodplan en BHV-plan als uitgangspunt. Dit plan omschrijft alle noodscenario’s die zich kunnen voordoen en de wijze waarop jouw organisatie hiermee omgaat. Hieruit volgt ook welke bezetting je nodig hebt.
 • Ga gestructureerd te werk. Om te bepalen hoeveel BHV’ers er nodig zijn, moet je bepalen wat de zelfredzaamheid van de aanwezige personen is. Maar ook hoe de compartimentering in het gebouw is vormgegeven. De Opens external link in new windowWAR-methode helpt je om dit op de juiste wijze te doen.
 • Verdeel de rollen. Goede BHV vraagt om een heldere rolverdeling. En die heeft op zijn beurt gevolgen voor de vereiste BHV-bezetting. Bedenk wat de handigste verdeling is. Voorbeelden van rollen zijn (in grote organisaties):
  • Hoofd BHV: is verantwoordelijk voor de gehele BHV-organisatie;
  • Ploegleiders BHV: kunnen bij grote acties meerdere BHV’ers aansturen;
  • Allround BHV’ers: kunnen alle taken uitvoeren;
  • BHV’ers met deeltaken: bijvoorbeeld alleen ‘ontruimer’ of alleen ‘EHBO’ of ‘blussen en ontruimen’.
  • Besteed extra aandacht aan de kleine locaties of alleen werken: hier is het inschakelen van derden een belangrijke taak.
 • Bepaal per handeling de vereiste deskundigheid. Voor adequaat handelend optreden zijn lang niet altijd dezelfde kennis en kunde nodig. Een kleine brand blussen is immers heel iets anders dan alarm slaan. En een ontruiming inzetten iets anders dan EHBO verlenen. Je BHV-bezetting is alleen sluitend als alle noodzakelijke handelingen naar behoren kunnen worden verricht. Maar als één persoon meerdere dingen kan, hoeven anderen minder te kunnen.
 • Werk samen als dat nodig is. Zeker op kleinere locaties kan het lastig zijn om op alle momenten BHV beschikbaar te hebben. Toch is dat wel noodzakelijk. Onderzoek in zulke gevallen de mogelijkheden om samen te werken met derden (organisaties of burger-hulpverleners) die in de directe omgeving aanwezig zijn en snel BHV kunnen bieden. Leg afspraken goed vast, zodat je weet waar je op kunt rekenen.