STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de cao Gehandicaptenzorg zijn regels opgenomen over bescherming van medewerkers tegen biologische agentia. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hieronder vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie.

Verplichtingen van de werkgever op het gebied van infectieziekten

Het Opens external link in new windowArbobesluit beschrijft in hoofdstuk 4, artikelen 4.84 tot en met 4.102 de wettelijke eisen met betrekking tot biologische agentia. Hieraan moet altijd worden voldaan. In onderstaand overzicht staan de voor de gehandicaptenzorg relevante bepalingen uit het Arbobesluit.

 

Artikel nr. Strekking van het voorschrift
Arbobesluit art. 4.84 Definities biologische agentia Wat zijn biologische agentia en welke indeling in gevarencategorieën is hierbij van toepassing.
Artikel 4.85. Nadere voorschriften RI&E Als nadere invulling van de RI&E moet op een rij gezet worden met welke biologische agentia medewerkers in contact kunnen komen en welke nadelige gezondheidseffecten deze kunnen veroorzaken. Eventuele resultaten van arbeidsgezondheidskundig onderzoek na (mogelijke) blootstelling aan biologische agentia (artikel 4.90) dienen hierbij betrokken te worden.
Art. 4.86 Gevolgen categorie-indeling Geeft aan welke van de navolgende artikelen wel en niet van toepassing zijn. Met als belangrijk onderscheid dat voor situaties waar biologische agentia niet het product is waarmee wordt gewerkt maar een ‘bijverschijnsel’, minder maatregelen vereist zijn. Onderstaande artikelen zijn voor de gehandicaptenzorg van toepassing als er contact kan optreden met een categorie 2,3 of 4 agens.
4.87 a Voorkomen en beperken van blootstelling Geeft de bio-arbeidshygiënische strategie aan: dit moet je doen om blootstelling te beheersen volgens de bronaanpak.
4.87 b Legionella in watersystemen en luchtbevochtigers Geeft aan welke maatregelen genomen moet worden voor waterinstallaties die niet onder de Drinkwaterwet of de Wet milieubeheer vallen. Bepaalt een grenswaarde: maximaal 100 KVE legionella in het watersysteem.
4.89 Hygiënische beschermingsmaatregelen Verbiedt eten, drinken en roken op risicowerkplekken. Regelt het beschikbaar stellen van sanitair, desinfectie, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe daar mee moet worden omgegaan.
4.91 Medisch onderzoek en vaccinatie Regelt het recht op medisch onderzoek en vaccinatie voor medewerkers voor aanvang, bij incidenten en na afloop van werkzaamheden met biologische agentia.
4.93 Ondernemingsraad Regelt het recht van de OR op informatie over de RI&E en de daar uit voortvloeiende beschermende maatregelen die de werkgever neemt.
4.95 Incidenten Regelt dat bij de inspectie gemeld moet worden als er blootstelling is geweest aan categorie 3 of 4 waarbij mogelijk medewerkers zijn besmet.
4.97-4.99 Bijzondere bepalingen gezondheidszorg en diergeneeskunde Regelt enkele specifieke zaken voor gezondheidszorg en diergeneeskunde. Onder andere het betreden van proefdierlaboratoria en vertrekken waar dieren of mensen verblijven die in quarantaine zijn geplaatst.
4.102 Voorlichting en onderricht Regelt de vereisten met betrekking tot voorlichting en instructie aan medewerkers die in contact kunnen komen met biologische agentia.

Ten aanzien van Legionella geldt de volgende specifieke wet- en regelgeving:

  • In de Drinkwaterwet c.q. het Drinkwaterbesluit en de Regeling legionellapreventie worden instellingen aangewezen waar een zwaar regime voor geldt (zogenaamde prioritaire instellingen zoals zwembaden, hotels, verhuurders van studentenwoningen, verpleeghuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg). Gehandicaptenzorg behoort tot de prioritaire/aangewezen instellingen.
  • In artikel 4.87b van het Arbobesluit wordt specifiek benoemd wat de grenswaarde is voor Legionella in water in de werkomgeving (niet zijnde een koeltoren of een aangewezen warmwaterinstallatie als bedoeld in de Drinkwaterwet).
  • Legionella in koeltorens is geregeld via de Wet Milieubeheer in het Activiteitenbesluit artikel 3.16 en de Activiteitenregeling art. 3.16.