STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de cao Gehandicaptenzorg zijn regels opgenomen over bescherming van medewerkers tegen biologische agentia. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hieronder vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie.

Werknemersrechten en –plichten op het gebied van infectieziekten

Naast het recht op bescherming in algemene zin (werkkleding, beschermingsmiddelen), is voor medewerkers die (mogelijk) in aanraking komen met biologische agentia specifiek geregeld dat zij recht hebben op arbeidsgezondheidskundig onderzoek en vaccinatie. Dit staat in artikel 4.91 van het Arbobesluit.

Werknemersplichten: dit mag een werkgever verlangen

Op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet mag een werkgever ook enkele eisen stellen. Hij mag in elk geval van medewerkers verlangen dat zij:

  • Door hen opgemerkte gevaren direct melden;
  • Actief meewerken en meedoen als de werkgever op dit terrein voorlichting en training aanbiedt;
  • Naar vermogen zorg dragen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen;
  • Gebruik maken van de aan hen ter beschikking gestelde beschermende middelen.

Naast de wettelijke regelingen is in de CAO een medewerkerverplichting opgenomen die gaat over medisch onderzoek.