STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de cao Gehandicaptenzorg zijn regels opgenomen over bescherming van medewerkers tegen biologische agentia. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hieronder vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie.

Nadere invulling cao

In de cao gehandicaptenzorg zijn geen specifieke bepalingen over infectieziekten opgenomen, met uitzondering van de plicht voor medewerkers om mee te werken aan medisch onderzoek als dat nodig is:

Artikel 3:15 Medisch onderzoek

De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de werkgever met redenen omkleed noodzakelijk geacht medisch onderzoek, indien het een onderzoek betreft met een preventieve werking ten opzichte van de gezondheidssituatie in de instelling.