STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de wetgeving is op een aantal plaatsen geregeld welke eisen er worden gesteld aan de bedrijfshulpverlening. De voornaamste wettelijke regelingen op dit gebied zijn de Arbowet, het Arbobesluit en het Bouwbesluit. In de cao Gehandicaptenzorg zijn geen bijzondere afspraken gemaakt over BHV.

Het Bouwbesluit: eisen aan de inrichting van gebouwen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet en vooral het bijbehorende Bouwbesluit met de regeling Bouwbesluit stellen specifieke eisen aan het gebruik en de inrichting van gebouwen.

Vrijwel altijd verplicht: een omgevingsvergunning

Als een gebouw bestemd is voor het verblijf van gehandicapten, moet bij de gemeente vrijwel altijd een Omgevingsvergunning worden aangevraagd voor ‘brandveilig gebruik’. De gemeente toetst dan of het gebouw voldoet aan alle voorschriften in het Bouwbesluit. In artikel 7.11 van het Bouwbesluit is aangegeven welke voorzieningen van toepassing zijn. In Afdeling 6.5 e.d. worden eisen aan de noodinstallaties nader ingevuld.

Houd rekening met wisselende interpretatie

Bij de omgang met de eisen hebben gemeenten tot op zekere hoogte ruimte voor een eigen invulling. In de praktijk kunnen twee gemeenten dus uiteenlopend over dezelfde situatie oordelen.

Onderscheid tussen nieuwe en bestaande gebouwen

Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande gebouwen. Met name in bestaande gebouwen is het soms lastig te voldoen aan alle eisen die het Bouwbesluit stelt. Dan is het mogelijk om te kiezen voor ‘gelijkwaardige’ oplossingen en niet letterlijk de voorschriften van het Bouwbesluit te volgen. Uiteraard moet je dan wel kunnen aantonen dat de voorgenomen oplossingen ook echt een even goede bescherming bieden. Hoe je hiermee om kunt gaan vind je op websites van de Rijksoverheid over het Bouwbesluit.

Overzicht van aandachtspunten

Het Bouwbesluit stelt concreet eisen aan goede noodvoorzieningen, zo goed mogelijke beperking van brand en rookontwikkeling tot de ruimte waarin ze ontstaan (compartimenteren) en voldoende snelle en goed begaanbare vluchtroutes. In deze arbocatalogus vind je van deze drie punten een nadere beschrijving.