STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de wetgeving is op een aantal plaatsen geregeld welke eisen er worden gesteld aan de bedrijfshulpverlening. De voornaamste wettelijke regelingen op dit gebied zijn de Arbowet, het Arbobesluit en het Bouwbesluit. In de cao Gehandicaptenzorg zijn geen bijzondere afspraken gemaakt over BHV.

Algemene BHV-vereisten in Arbowet en Arbobesluit

De Arbowetgeving geeft in algemene termen aan wat er moet gebeuren om bij nood zodanig op te kunnen treden dat medewerkers en andere aanwezigen geen slachtoffer worden. Ook worden eisen gesteld aan de inrichting van gebouwen en noodvoorzieningen. Van de werkgever wordt nader maatwerk verwacht.

Organisatie van de BHV

Opens external link in new windowArtikel 3, lid 1 sub e van de Arbowet legt de werkgever diverse verplichtingen op ten aanzien van de organisatie van de BHV. Dit is wat een organisatie beschrijft in een bedrijfsnoodplan en verder uitwerkt in een BHV- of ontruimingsplan. Het gaat concreet om het volgende:

  • De werkgever moet doeltreffende maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.
  • Ook moet hij hiervoor doeltreffende verbindingen onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Verantwoordelijkheid voor derden

Opens external link in new windowArtikel 10 van de Arbowet draagt de werkgever op om ook derden die aanwezig zijn in het bedrijf en de directe omgeving daarvan te beschermen tegen de gevaren die de onderneming kan veroorzaken.

Aanwezigheid, opleiding en uitrusting van BHV’ers

Opens external link in new windowIn artikel 15 van de Arbowet wordt vervolgens de plicht opgelegd om te zorgen dat er voldoende medewerkers zijn die kunnen helpen bij de taken die nodig zijn voor de BHV (de ‘BHV’ers’). De wet stelt de volgende minimumeisen:

  • BHV’ers moeten formeel worden aangewezen door de werkgever;
  • ze moeten voldoende worden opgeleid;
  • ze moeten de juiste uitrusting hebben;
  • er moeten voldoende BHV’ers zijn;
  • hun inzet moet zodanig zijn georganiseerd dat ze hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Let op: de wet regelt niet hoeveel BHV’ers er moeten zijn en welke opleiding(en) ze precies moeten hebben. Op deze punten wordt van de werkgever maatwerk verwacht.

Eisen aan gebouwen en installaties

Het Opens external link in new windowArbeidsomstandighedenbesluit stelt eisen aan gebouwinrichting en de inrichting en het gebruik van technische installaties. De beschrijving is tamelijk algemeen van aard (doelbepalingen). Een nadere uitwerking naar concrete vereisten is te vinden in het Bouwbesluit.