STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet zijn regels opgenomen over agressie en de Inspectie SZW handhaaft deze regels. Er zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, en rechten voor ondernemingsraden. Ook in de cao van de gehandicaptenzorg zijn afspraken over agressief gedrag gemaakt.

Agressie in de Arbowet: de verplichtingen op hoofdlijnen

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever ervoor zorgen dat het werk geen schadelijke invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van het personeel. Dit betekent dat de werkgever op het gebied van agressie in elk geval het volgende moet hebben geregeld.

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (‘arbobeleid’). Dit beleid moet tot doel hebben nadelige gevolgen van agressie voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers zo veel mogelijk te voorkomen.

 • De gevaren van agressie voor de gezondheid van werknemers zo veel mogelijk bij de bron aanpakken. De werkgever moet agressie voorkomen waar dat kan. Is volledig voorkomen niet mogelijk, dan moet hij de gevolgen zo veel mogelijk beperken.

 • Aandacht besteden aan de gevaren van agressie in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.

 • Voorlichting en onderricht geven aan de werknemers over de gevaren van agressie en manieren om die te voorkomen en te beperken. 

De Inspectie SZW is extra alert op gebrekkig beleid!

Agressie geldt vanwege de mogelijke impact op medewerkers als een ernstig risico. De Inspectie SZW heeft vastgesteld dat veel werkgevers hun beleid op dit punt niet goed genoeg op orde hebben en let hier daarom extra op bij inspecties. Hierbij letten de inspecteurs op de volgende elf punten:

 1. De risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart brengen met de RI&E en maatregelen benoemen in het plan van aanpak;

 2. Een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren;

 3. Voorlichting, instructie en training over agressie en geweld;

 4. Een gedragsprotocol voor medewerkers;

 5. Huisregels voor bezoekers en cliënten;

 6. Afdoende organisatorische en personele maatregelen;

 7. Voldoende bouwkundige en technische voorzieningen;

 8. Een goed werkend alarmsysteem en een adequate alarmprocedure;

 9. Een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident;

 10. Een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders;

 11. Periodieke evaluatie en bijstelling van agressiebeleid.

Meer informatie hierover vind je in de brochure van de Inspectie SZW. Je kunt ook op www.zelfinspectie.nl vragen over deze 11 punten beantwoorden, om te zien of je organisatie aan de wettelijke eisen voldoet.