STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet zijn regels opgenomen over agressie en de Inspectie SZW handhaaft deze regels. Er zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, en rechten voor ondernemingsraden. Ook in de cao van de gehandicaptenzorg zijn afspraken over agressief gedrag gemaakt.

Dit zijn de rechten en plichten van de ondernemingsraad

De positie van de ondernemingsraad ten aanzien van agressie is in de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geregeld. De ondernemingsraad heeft op dit gebied niet alleen rechten, maar ook de verantwoordelijkheid om actief mee te denken en te beslissen over regelingen voor goede werkomstandigheden! 

  • Volgens artikel 28 van de WOR hoort de OR de naleving te bevorderen van de wettelijke voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De raad hoort zich dus hard te maken voor goed beleid tegen agressie.

  • De OR heeft recht op overleg met de werkgever. Naast het algemene overlegrecht (artikel 23 en 24 WOR) beschikt de OR over een specifiek overlegrecht over het arbobeleid (artikel 12 Arbowet). Op grond hiervan kan de OR ook altijd vragen om overleg over agressie.

  • Als de werkgever een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden (zoals de RI&E en het plan van aanpak) wil invoeren, wijzigen of intrekken, heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 WOR). De OR kan dit recht benutten om aandacht te vragen voor de gevaren van agressie.

  • Wil de werkgever een belangrijke technologische voorziening invoeren of wijzigen, dan heeft de OR adviesrecht (artikel 25 WOR). De raad kan dit recht benutten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming over alarmsystemen.

  • De OR heeft recht op informatie over het sociale beleid dat de werkgever voert (artikel 31b WOR). Hier valt ook het veiligheidsbeleid onder. Verder kan de raad altijd vragen om informatie die hij nodig heeft om zijn taken goed te vervullen (artikel 31 WOR).

  • Komt de werkgever zelf niet met maatregelen tegen agressie, dan kan de OR altijd zijn initiatiefrecht benutten om zelf voorstellen te doen (artikel 23 lid 3 WOR)